BlueLeg Monitor BV

bluelegmonitor

Rol
BlueLeg Monitor (BLM) is initiatiefnemer en tevens projectleider van het EcoWatch project. BLM heeft als bedrijfsdoelstelling de ontwikkeling van producten en diensten voor zowel industriële opdrachtgevers als overheden, gericht op de monitoring van oppervlaktewateren, gebruik makend van optische meetprincipes, zodat op eenvoudige en betrouwbare wijze de oppervlaktewaterkwaliteit in kaart kan worden gebracht. BLM (in de persoon van Hans Wouters) heeft onlangs aan een aflevering voor ondernemend Fryslân deelgenomen, en daarin de doelstellingen drijfveren uiteengezet.

Doel
De ontwikkeling van de EcoWatch, dat op een vaste positie onbemand continu de oppervlaktewaterkwaliteit monitort is voor BLM zeer belangrijk, omdat hiermee de klant in staat wordt gesteld tegen lagere kosten een beter inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en hier in haar watersysteembeheer adequater dan in de huidige situatie op kan inspelen. BLM verwacht hiermee een brede internationale afzetmarkt te kunnen creëren. Zo legt dat een belangrijke basis voor de groei van de onderneming, zowel in aantal medewerkers als in omzet en winstgevendheid.

Hans Wouters (links), directeur van BLM in GPTV uitzending op 26 april 2014