Het project EcoWatch behelst de ontwikkeling van een onbemand meetinstrument, waarmee de ecologische oppervlaktewaterkwaliteit continu kan worden gemonitord en het watersysteem optimaal kan worden beheerst.

Het meetprincipe is gebaseerd op de continue meting van het kleurenspectrum van het oppervlaktewater en de interpretatie van het spectrum naar relevante waterkwaliteitsparameters:

- Chlorofyl-a (als maat voor de algenbloei)
- Fycocyanine (als maat voor de blauwalgconcentratie)
- Zwevend stof gehalte(als maat voor de troebeling van het water)
- Organische stof
- Doorzicht

Met de ontwikkeling wordt een belangrijke stap gezet naar een allesomvattend waterbeheerssysteem, waarmee de waterbeheerder op basis van zowel waterkwantiteitsmetingen (neerslag, verdamping, waterpeilen) als waterkwaliteitsmetingen onderbouwde besluiten kan nemen om bijvoorbeeld water in te laten, uit te slaan, door te spoelen, beluchten etc. Het resultaat is dat op een kostenverantwoorde manier wordt omgegaan met de zoetwatervoorraad, en bovenal een zo goed mogelijke oppervlaktewaterkwaliteit kan worden nagestreefd. Recreanten, bewoners, ondernemers hebben hier direct baat bij. Het initiatief draagt in belangrijke mate bij aan een milieubewuste manier van omgaan met de leefomgeving.

DSC_0017

Twitter